Az oldal feltöltés és szerkesztés alatt...

8500 Pápa, Vajda P. lakótelep. 27/B +36 89/313-323 +36 30/2615459 febo@globonet.hu
Fenyveserdő Bölcsőde 1979. augusztus 1-jén kezdte meg működését.
A város legjobb helyén fekszik, hiszen mellettünk található Pápa egyetlen fenyves erdeje, melyről 1995-ben a nevét is kapta.
Bölcsődénk 84 férőhelyes. Hét csoportban a törvényben és az SzMSz-ben meghatározott létszámban vannak gyermekek elhelyezve:
4 csoportszobában csoportonként:12 fő (két év alatti gyermekek esetében)
2 csoportszobában csoportonként:14 fő (csak 2 év feletti gyermekek esetében)
1 csoportszobában: 8 fő (amennyiben nincs SNI, vagy kori fejlesztésben részesülő gyermek.)

A bölcsődei nevelés

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

 A bölcsődei nevelés-gondozás megvalósulása:

Bölcsődék szakmai programjában hangsúlyos szerepet kap a nevelés-gondozás valamennyi helyzete: játék, mondóka, ének, mese, vers, mozgás, alkotó tevékenységek, egyéb tervezett tevékenységek, a tanulás és a gondozás.

Szakmai feladatok megvalósításánál az intézmény konkrét célkitűzései:

Magas szintű nevelő-gondozó ismeretnyújtó munka végzése úgy, hogy a kisgyermeknevelő megfelelően alkalmazza a gyermeki fejlődés támogatásához az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével választható stratégiákat és módszereket.

A kisgyermeknevelők jól ismerik a kisgyermekkori tanulás jellemzőit, tisztában vannak a játéknak, mint a kisgyermek legfontosabb tevékenységének, és mint a tanulás legfontosabb színterének a fejlődésben betöltött szerepével. Lényegesnek, hogy korszerű játék módszertani ismereteket alkalmazzanak.

A művészeti nevelés:(gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra, a mozgásfejlődés és a nyelvi, kommunikatív fejlődés) támogatása területén a 0-3 éves korosztályhoz illeszkedő módszertani ismeretek felhasználása, e tevékenységek személyiségfejlesztő hatásával.

Szakmai és módszertani ismeretek elmélyítése, folyamatos frissítése a családról, a családi nevelés elsődlegességéről, ezáltal a családdal való együttműködés hatékony megvalósítása.

A családvédelem és a családsegítés lehetőségeit és módszereit alkalmazva, olyan tanácsadás nyújtása, melyek segítségével a szülőket támogatni tudja a kisgyermeknevelő a gyermek otthoni nevelésében, szülői szerepük kiteljesítésében.

A kisgyermeket „érzelmi hídjain” keresztül bevezetni a népi hagyományok világába.